Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Statut szkoły

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO W NOWODWORZE

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa w Nowodworze, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

1)             Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2)             Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3)             niniejszego statutu.

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje:

1)       oddziały klas I-VIII

2)       oddziały przedszkolne

3)       oddziały gimnazjalne

4)       trzyletnią szkołę filialną.

 1. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem: Nowodwór 73, 08-503 Nowodwór.
 2.  Szkoła Filialna znajduje się pod adresem: Trzcianki 64, 08-503 Nowodwór
 3.  Szkole nadane zostało imię Wacława Nałkowskiego.
 4. Pełna nazwa szkoły brzmi –Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze.
 5. Pełna nazwa szkoły filialnej brzmi: Szkoła Filialna w Trzciankach Szkoły Podstawowej im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze
 6. Skrócona nazwa brzmi: SP w Nowodworze.
 7. Organem prowadzącym jest Gmina Nowodwór
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
 9. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 10. Szkoła filialna w Trzciankach używa pieczęci urzędowej Szkoły Podstawowej.

 

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne.
 3. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie doszkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)             szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wacława Nałkowskiego
w Nowodworze

2)             dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

3)             organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Nowodwór;

4)             organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Lubelskiego Kuratora Oświaty;

5)             nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;

6)             rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

7)             uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;

8)             ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty;

9)             ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

10)         podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnychi szczegółowych wymagań dotyczących wiedzyi umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnionew programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych
i wymagań edukacyjnych,a także warunkii sposób realizacji tych podstaw programowych;

11)         specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznegoi poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

12)         egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

13)         podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

14)         materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

15)         materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;

16)         Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

17)         indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego;

18)         zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu
dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowaniai uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

19)         klasach dotychczasowego gimnazjum – należy przez to rozumieć klasy
Gimnazjum w Nowodworze egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin dla uczniów kończących trzyletnią naukę w gimnazjum, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum (jak w pkt 19);

20)         oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działające w Szkole Podstawowej  im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

21)         podstawie programowej wychowania przedszkolnego  – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej; (jak w pkt 21)

22)         programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;(jak w pkt 21)

23)         dzieciach  – należy przez to rozumieć również  wychowanków oddziału przedszkolnego, o którym mowa w pkt 21. (jak w pkt. 21)

 

Rozdział 2

MISJA SZKOŁY,  MODEL ABSOLWENTA

 

§ 5

 

 1. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest prawo do sukcesu każdego ucznia na miarę własnych możliwości.
 2. Celem misji  oddziałów przedszkolnych jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu
  i radzenia sobie z porażkami.
 3. Misją szkoły jest szeroko pojęte kształcenie i wychowanie dziecka oraz kierowanie się jego dobrem i respektowanie jego praw. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich cele, indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Kształtuje u uczniów postawy patriotyczne, prorodzinne oraz proekologiczne. Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości. Dąży do zapewnienia uczniom wprowadzenia w świat wiedzy naukowej, wdrażania ich do samodzielności intelektualnej, umożliwienia podjęcia decyzji dotyczącej wyborów edukacyjnych i przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

§ 6

 

1. Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

1)       otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

2)       wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

3)       odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

4)       odpowiedzialny za swoje zachowanie,

5)       aktywny, dociekliwy i kreatywny;

6)      zna:

a)       swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

b)       symbole narodowe i je szanuje,

c)       swoje zalety i mocne strony;

7)       potrafi:

a)       akceptować siebie i innych,

b)       komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

c)       obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

d)      dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

e)       być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

 1. Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej

1)       Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim najbliższym otoczeniu(w domu i w szkole).

2)        Absolwent potrafi:  

a)       znaleźć swoje miejsce w grupie i działać w niej,

b)       umie słuchać innych i rozumie ich poglądy,

c)       zachować się w trudnych sytuacjach,

d)       właściwie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

e)       pracować nad mocnymi i słabymi stronami swojego charakteru,

f)        planować działania i przewidywać ich efekty

g)       jest świadomy swojej tożsamości narodowej i europejskiej

h)       stać się bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

3. Absolwent szkoły podstawowej na miarę swojego wieku jest:

a)      Ciekawy świata, co oznacza, że dostrzega jego różnorodność, wykorzystuje możliwości jakie daje mu rodzina i szkoła, potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo.

b)      Odpowiedzialny, punktualny, solidny, co oznacza, że planuje swoje zajęcia, dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych, rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań, świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy, działa w grupie i poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki jej pracy, potrafi odstąpić od działania, jeżeli przewiduje jego negatywne skutki.

c)      Rozważny, obowiązkowy, co oznacza, że przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak unikać zagrożeń związanych z życiem w swoim środowisku, dba o swój wygląd
i higienę.

d)     Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o obowiązujący system wartości, rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku, panuje nad swoimi uczuciami i emocjami, stara się rozumieć motywy zachowań rówieśników, dostrzega znaczenie prawdy i prawdomówności, rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów, szanuje własność swoją i cudzą.

e)      Otwarty, zaradny, co oznacza, że nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi, zna różne sposoby komunikowania się, jest aktywny i twórczy, bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, kształci zdolności kojarzenia i umiejętność obserwacji, umie śmiało prezentować własne zdanie i słuchać innych, często pyta starszych, starając się zaspokoić własną ciekawość.

f)       Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je, uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludzi, uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami stara się nie urazić ich swoim zachowaniem, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych.

g)      Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że umie rozpoznać sytuacje niewłaściwego zachowania i skorygować je, nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara się kulturalnie zwracać uwagę innym lub unikać takich kontaktów.

4. Absolwent szkoły podstawowej potrafi:

1)       uczyć się ,

2)       myśleć,

3)       działać,

4)       poszukiwać,

5)       komunikować się

6)       współpracować.

DZIAŁ II

 

Rozdział 1

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 7.

 1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
  1. 2.    Szkoła zapewnia w szczególności:

1)     realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

6) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

9  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;

22) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

 

2.Szkoła realizuje cele i zadania określone w  pkt. 1 przy współpracy z rodzicami poprzez:

1)             zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

2)             przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)             umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowań;

4)             wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

5)             wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.

 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1)        w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej:

a)    wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,

b)   niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,

c)    wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

d)   swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,

e)    swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;

2)   w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

a)    indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego potrzebującego,

b)   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,

c)    udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

d)   objęcie ucznia specjalistyczną pomocą , w szczególności logopedyczną, terapeutyczną;

3)   w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

a)    tworzenie kół zainteresowań,

b)   prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,

c)    proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą na testach
i sprawdzianach,

d)   organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;

e)    umożliwienie uczniom udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

4)   w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:

a)    prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania,

b)   organizowanie zajęć integracyjnych,

c)    zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki,

d)   współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

e)    współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,

f)    współpracę z organami policji,

g)   składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału,

h)   zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga,

i)     umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,

j)     zorganizowania świetlicy;

5)   w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza
terenem szkoły organizowanych przez szkołę:

a)    wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela - kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodniez obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

b)   współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz pokrywająw pełni koszty z tym związane,

c)    zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,

d)   zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, niepełnosprawności uczniów i ich wieku,         

e)    ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;

6)   w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej:

a)    współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,

b)   objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym,

c)    pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych orazw trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,

d)   zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

e)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)    omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

g)   szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.,

h)   uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,

i)     dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

j)     umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,

k)   ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie
z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie,

l)      przestrzeganie praw ucznia,

m)  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji,

n)   sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będąsię posługiwali,

 • o)   zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie     czasu wolnego,

p)   prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;

7)        w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom:

                          a)       zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem,

                          b)      zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo-wychowawczych,

                          c)       organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych;

8)   w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:

a)    organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,

b)   kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym,

c)    tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział w uroczystościach szkolnych,

d)   zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,

e)    przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa
w życiu społecznym;

              10)    w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego:

                              a)  realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,

                              b)  sprawowanie przez dyrektora iwicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

                              c)  uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

                              d)  tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,

                              e)  współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia
i działania w społeczności lokalnej,

                               f)  analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły,

                              g)  realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;

              11)    w zakresie organizowania wolontariatu w szkole:

a)    zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,

b)   uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,

c)    uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,

d)   uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

e)    kształtowanie postaw prospołecznych,

f)    kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

g)   podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie uczniów niepełnosprawnych,sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblioteki szkolnej,

h)   podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;

              12)    w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

a)    prowadzenie strony internetowej szkoły,

b)   promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,

c)    zapewnienie uczniom w okresie jesienno-zimowym ciepłego posiłku,

d)   udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,

e)    udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”,

f)    promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci;

              13)    w zakresie doradztwa zawodowego:

                          a)       systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,

                          b)      pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,

                          c)       prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
 i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształceniai kariery zawodowej.

 1. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 2. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez:

1)   przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;

2)   zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;

3)        przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
w życiu rodzinnym i społecznym;

4)        wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

 

Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły

 

§ 8

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

3)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

6)   Projekty edukacyjne

 1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

 

 

Rozdział 3

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

 

§ 9

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
 3. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 4. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

                                                      Rozdział  4

§ 10

 

ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele
  oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności , pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
   z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie.
  2. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole.
  3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.
  4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
   i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 11

1.Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym zespół składający się z wychowawcy, nauczycieli uczących w danym oddziale, specjalistów i rodziców dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

1)                 Zespół co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej, wysokospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

Rozdział  5

§ 12

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIAI OPIEKI UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

I ZAGROŻONYM NIEDOSTASOWANIEM SPOŁECZNYM

 

1.W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

2) niedostosowanych społecznie,

3)zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2.Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w szkole

organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi.

3.Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkole na każdym etapie edukacyjnym.

4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia –w przypadku szkoły podstawowej.

5.

Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu:

1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3)zajęcia specjalistyczne;

4)inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5)integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6)przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

6.Czas trwania zajęć rewalidacyjnych wynosi 60 minut.

7.Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.  Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, jak dotychczas – w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego albo 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

9.IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie

10. Zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne będą  realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze  wskazaniem zawartym w programie Edukacyjno-Terapeutycznego .

11 Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem spotyka się  w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

12.Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca klasy wspólnie z pedagogiem szkolnym, jako osobą koordynującą organizację pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole.

13.W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)na wniosek dyrektora szkoły –przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,

2)na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia- inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

14.Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także –za zgodą rodziców ucznia –z innymi podmiotami.

15.Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniają w szczególności:

1)indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2)w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;

3)przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w

życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie –także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich

przezwyciężenia.

16.Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym .

17.Rodzice ucznia otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznych ocen,

2) programu.

18.Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniani

a spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

19. Jeśli do szkoły uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1)nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2)asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I–

III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy,

lub

3)pomoc nauczyciela– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

20. Jeśli do szkoły uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w us.1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:

1)nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub

2)asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy, lub

3)pomoc nauczyciela-z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

Rozdział  6

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 

§ 13

1.Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do szkoły obejmuje się go indywidualnym nauczaniem.

 1. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego
  i jest udzielane na wniosek rodziców.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno –pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.
  1. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
   o potrzebie indywidualnego nauczania.
  2. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
  3. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
  4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
  6. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie.

Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

 

Rozdział  7

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PEROGRAM NAUKI.

§ 14

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
 2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzice lub nauczyciel.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację
  w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 8. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości  lub w części we własnym zakresie.
 10. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 11. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Rozdział 8

§ 15

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym prowadzone są w następujący sposób:

 1) W zakresie organizacji szkoły:

a. szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami,

 b. w miesiącu wrześniu organizuje się spotkanie dla rodziców klas I,

 c. w szkole wydzielono oddzielny budynek do prowadzenia zajęć z przeznaczeniem dla dzieci klas 1 -3,

d. organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi,

 e. wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy,

 f. nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy pozostaje z dziećmi,

g. zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej.

2) W zakresie sprawowania opieki:

b) w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci na 5 min. przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali,

c. w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, do świetlicy przychodzi nauczyciel rozpoczynający lekcje lub w szczególnych przypadkach na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy,

d. nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek oraz odprowadza dzieci do świetlicy lub do rodziców oczekujących w szkole,

e. każdy nauczyciel w szkole oraz każdy pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

3) W zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:

a. wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów,

b. wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej,

 c. na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 d. realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

e. każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizuje proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych,

f. nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę,

g. nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia w sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki,

 h. umiejętności bezpiecznego zachowania kształcone są w różnych sytuacjach (na wycieczkach, na spotkaniach z policją, itp.),

 i) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową,

 j) szkoła zapewnia dzieciom udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów w oparciu o ofertę zajęć pozalekcyjnych obowiązującą w danym roku szkolnym,

k) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4) w zakresie współpracy z rodzicami:

 a) w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny,

b) formy kontaktu z rodzicami: - zebrania, konsultacje, zeszyt korespondencji, kontakty telefoniczne,

d) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny, logopeda,

e) szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi,

 2. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

1) Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem.

2) Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski.

3) Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy:

 a) poszanowanie godności dziecka,

 b) zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy,

c) działania indywidualnego i zespołowego,

d) rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

 e) ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej

 

Rozdział 9

POMOC MATERIALNA UCZNIOM

§ 16

 

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
 2.  Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 3.  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1)      stypendium szkolne;

2)      zasiłek losowy.

 1.  Podstawową  przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
 2. Zasiłek szkolny może być przeznaczony uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

§ 17

 1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest
  w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego.
 2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje
  Wójt Gminy Nowodwór.
 3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)   wniosek rodziców;

2)   wniosek dyrektora szkoły.

 

 1. Realizacją świadczeń zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze.

 

 

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 18

 1. Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły;

2)      rada pedagogiczna;

3)      samorząd uczniowski;

4)      rada rodziców.

 

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

 

§ 19

1.Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

1)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

2)   sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

3)   realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

4)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5)   występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

6)   przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród;

7)   zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;

8)   współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)   nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

10)    przewodniczenie radzie pedagogicznej;

11)    przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;

12)    dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;

13)    opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;

14)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 3. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 10 pkt 2, 3, 4.

§ 20

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora.

 1. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 21

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szk