Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej

im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi

 

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

1)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2)      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  w danej  społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 1. I.            Wprowadzenie  do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie dzieci przedszkolnych i szkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badania ankietowe, rozmowy i konsultacje
z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu  Uczniowskiego.

 1. II.            Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. 

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest szeroko pojęte kształcenie i wychowanie dziecka oraz kierowanie się jego dobrem i respektowanie jego praw. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich cele, indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Kształtuje u uczniów postawy patriotyczne, prorodzinne oraz proekologiczne. Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości. Dąży do zapewnienia uczniom wprowadzenia w świat wiedzy naukowej, wdrażania ich do samodzielności intelektualnej, umożliwienia podjęcia decyzji dotyczącej wyborów edukacyjnych i przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

Wizja szkoły

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest prawo do sukcesu każdego ucznia na miarę własnych możliwości.

Program wychowawczo - profilaktyczny naszej szkoły obok  szkolnego zestawu programów nauczania jest podstawą funkcjonowania naszej placówki. Jest on spójny ze szkolnym zestawem programów nauczania.  Powstał w oparciu o Kierunki Rozwoju Szkoły i Statut Szkoły. Program uwzględnia potrzeby indywidualne i rozwojowe dzieci i młodzieży, ich zainteresowania oraz możliwości psychofizyczne. W pełni wykorzystuje możliwości szkoły, zarówno w zakresie potencjału ludzkiego, jak i bazy. Opiera się na współpracy  z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program wychowawczo - profilaktyczny jest znany wszystkim członkom społeczności szkolnej, wszyscy są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.

 

 1. III.            Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

 1. 1.      Założenia ogólne.

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości, a w szczególności:

 

 

 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom

14) ukierunkowanie na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia.
Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 

 1. 2.      Zadania:

1)      budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2)      kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3)      wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

4)      rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;

5)      kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz  relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

 1. 3.      Cele szczegółowe:

 

Uczeń naszej szkoły:

-           jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

-           udziela pomocy rówieśnikom,

-           szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

-           jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

-            jest odpowiedzialny,

-            potrafi rozwiązywać konflikty,

-           potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

-           jest asertywny,

-           potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić w sposób kulturalny i uzasadniać własny punkt widzenia,

-          godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

-          kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy  jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

-          czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

-          odróżnia dobro od zła,

-          dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

      - może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, jest kreatywnym.

IV. ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO JEST:

- otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

- wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

- odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

- odpowiedzialny za swoje zachowanie,

- aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

- swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

- symbole narodowe i je szanuje,

- swoje zalety i mocne strony;

umie:

- akceptować siebie i innych,

- komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

-obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

- dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

- być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

 

V.SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim najbliższym otoczeniu(w domu i w szkole).

 Absolwent potrafi:

 • znaleźć swoje miejsce w grupie i działać w niej,
 • umie słuchać innych i akceptuje ich poglądy,
 • zachować się w trudnych sytuacjach,
 • właściwie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • pracować nad mocnymi i słabymi stronami swojego charakteru,
 • planować działania i przewidywać ich efekty
 • jest świadomy swojej tożsamości narodowej i europejskiej
 • stać się bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

3. Absolwent szkoły podstawowej na miarę swojego wieku jest:

 • Ciekawy świata, co oznacza, że dostrzega jego różnorodność, wykorzystuje możliwości jakie daje mu rodzina i szkoła, potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo.
 • Odpowiedzialny, punktualny, solidny, co oznacza, że planuje swoje zajęcia, dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych, rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań, świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy, działa w grupie i poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki jej pracy, potrafi odstąpić od działania, jeżeli przewiduje jego negatywne skutki.
 • Rozważny, obowiązkowy, co oznacza, że przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak unikać zagrożeń związanych z życiem w swoim środowisku, dba o swój wygląd
  i higienę.
 • Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o obowiązujący system wartości, rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku, panuje nad swoimi uczuciami i emocjami, stara się rozumieć motywy zachowań rówieśników, dostrzega znaczenie prawdy i prawdomówności, rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów, szanuje własność swoją i cudzą.
 • Otwarty, zaradny, co oznacza, że nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi, zna różne sposoby komunikowania się, jest aktywny i twórczy, bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, kształci zdolności kojarzenia i umiejętność obserwacji, umie śmiało prezentować własne zdanie i słuchać innych, często pyta starszych, starając się zaspokoić własną ciekawość.
 • Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je, uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludzi, uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami, stara się nie urazić ich swoim zachowaniem, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych.
 • Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że umie rozpoznać sytuacje niewłaściwego zachowania i skorygować je, nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara się kulturalnie zwracać uwagę innym lub unikać takich kontaktów.

4. Absolwent szkoły podstawowej potrafi:

 • uczyć się ,
 • myśleć,
 • działać,
 • poszukiwać,
 • komunikować się
 • współpracować.

VI.  SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Absolwent gimnazjum, na miarę swojego wieku jest :

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny,

co oznacza że:
1) najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego,
a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarza błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać,
2) przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji,
3) nie budzi zastrzeżeń jego wygląd i higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
4) sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizuje wspólne zadania.

Samodzielny, zaradny, otwarty,

co oznacza że :
1) jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
2) poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych,
3) potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości i konsekwencji w realizacji,
4) umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję.
Uczciwy, prawy, prawdomówny,

co oznacza że :
1) w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć,
2) rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności,
3) umie trafnie rozróżnić osoby godne i niegodne zaufania.

  Kulturalny, taktowny, szanujący innych,

co oznacza że :
1) cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych,
2) ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
3) umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,
4) potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron,
5) potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych.

 Krytyczny wobec siebie i innych,

co oznacza że :
1) ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę
różnorodność,
2) potrafi odnieść zachowanie własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego,
3) nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną w zakresie postaw i zachowań.

 

VII.DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ.

 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

1)      badań  ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

2)      spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

3)      analizy stanu wychowania w szkole:

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

- sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

 

Diagnoza środowiska szkolnego i związanych z nim problemów została przeprowadzona w oparciu o :

-          wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców

-          bieżące obserwacje nauczycieli i rodziców,

- raport z ewaluacji wewnętrznej

Celem powyższej diagnozy było rozpoznanie potrzeb, jak również problemów związanych ze społecznością szkolną. Na podstawie powyższych analiz wyszczególniono następujące zachowania problemowe stanowiące zagrożenie dla prawidłowego rozwoju młodzieży :

- niepowodzenia w nauce,

- zjawisko agresji, zarówno słownej, jak i fizycznej                                                                      

- niski poziom kultury osobistej, wulgaryzmy

- stosowanie środków psychoaktywnych ( głównie alkohol spożywany przez młodzież gimnazjalną, e-papierosy, napoje energetyzujące)

- lekceważenie obowiązków szkolnych

Z kolei za najczęstsze przyczyny negatywnych zachowań uczniów uznano :

-          negatywny wpływ rówieśników,

-          negatywny wpływ środowiska rodzinnego ( niewydolność wychowawcza,  zaniedbanie, brak zainteresowania , przemoc, brak konsekwencji ),

-          brak pozytywnych  wzorców osobowych,

-          nieumiejętność konstruktywnego zaspokajania potrzeb psychicznych, emocjonalnych i społecznych,  

-          brak ambicji, motywacji do nauki oraz dostrzegania perspektyw na przyszłość.

-          niewłaściwe wykorzystanie wolnego czasu ( nadużywanie komputera i Internetu, oglądanie niewłaściwych programów telewizyjnych)

-          nieumiejętność odrabiania pracy domowej

 

Informacje uzyskane na drodze ankietowania dowodzą tego, że Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest realizowany poprzez rozmaite działania na terenie szkoły. Odpowiedzi zarówno rodziców, nauczycieli jak  i uczniów  na postawione pytania świadczą o tym, że rozumieją oni, czym jest szeroko pojęta profilaktyka szkolna.

Przeprowadzone wywiady z uczniami naszej szkoły wykazały, że w szkole prowadzane są działania profilaktyczne.

Przytaczali przykłady takich działań jak:

       - dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią

  - motywowanie uczniów do nauki

  - przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy w szkole

- eliminowanie zachowań ryzykownych (agresja, przemoc, uzależnienia,   wagary, wandalizm),                             

Badania ankietowe wśród rodziców wykazały, że oni chętnie współpracują ze szkołą, poprzez takie formy jak zebrania klasowe, dziennik elektroniczny, dni otwarte.

Kryteria efektywności.

 

 1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć śmiałości i otwartości. Uczniowie powinni umieć akceptować samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa i patriotyzmu. Uczą się ufać sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze zrozumienie i wsparcie.

 1. 7.      Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

1)      Dyrektor szkoły:

a)      dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b)      wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

c)      stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

d)     kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,

e)      organizuje szkolenia dla nauczycieli,

f)       dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

2)      Pedagog szkolny:

a)      ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

b)      ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

c)      diagnozuje problemy wychowawcze,

d)     poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną
w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

e)      doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

 

3)      Nauczyciel:

a)      ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niewłaściwych zachowań społecznych

b)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

c)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

d)     odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i w trakcie sprawowania opieki poza jej terenem

e)      świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

4)      Wychowawca klasy:

a)      prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

b)      dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą

nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

e) realizuje  w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

 

5)      Rodzice:

1)      współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;

2)      mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

3)       znają i akceptują program wychowawczo - profilaktyczny proponowany przez szkołę;

4)      wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie

bezpieczeństwa;

5)       wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

6)       aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

7)       dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci

 

 

 

 

 

Rozdział VIII.

 

 1. 1.      Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

 

Sposoby realizacji zadań

Poznajemy się

1.Zabawy integracyjne w celu lepszego poznania się i dobrego samopoczucia w grupie

2. Przyzwyczajanie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach zorganizowanych

3. Udział dzieci i ich rodzin w imprezach kulturalnych odbywających się w grupie

4. Ustalenie zasad zachowania, obowiązujących w grupie

Moje miejsce w grupie

1.Rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie

2. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i kontrolowania zachowań

Nasze Zdrowie i bezpieczeństwo

1.Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących zdrowiu fizycznemu i psychicznemu

2. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci

3. Spotkanie z policjantem

4. Spotkanie z pielęgniarką szkolną

5.  Udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”

6. Udział w projekcie „Sprintem do maratonu” – maraton przedszkolny

Poznajemy swoją miejscowość – tradycje rodzinne i narodowe

1.Kształtowanie postaw społecznie akceptowanych i patriotycznych

2.Udział dzieci w akademiach i uroczystościach szkolnych oraz przedsięwzięciach patriotycznych

Jesteśmy otwarci na sukces

1.Budzenie zaciekawienia otaczającym światem

2. Zapoznanie dzieci z ich podstawowymi prawami do: zabawy, odpoczynku, śmiałego wypowiadania się na określony temat

3. Udział w różnorodnych konkursach

Szanujemy przyrodę

1.Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin

2.Udział w akcji „Sprzątanie świata”

3. Obserwacja przyrody poprzez wycieczki,  zabawy badawcze i doświadczenia

4. Dokarmianie ptaków zimą

Współpraca z rodzicami

1.Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w nauce

2. Udział rodziców w spotkaniach z ekspertami na temat wychowania i kształcenia

3. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach przedszkolnych oraz pomoc w organizacji wycieczek.

4. Współpraca rodziców w realizacji projektu ogólnopolskiego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

 

 1. 2.      Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas  I- III

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Uczestniczą w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

 

1.Prowadzenie zajęć: koło plastyczne, matematyczno-przyrodnicze, warsztaty florystyczne dla dzieci i ich rodziców

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursu, olimpiady, uroczystości szkolnych.

3.Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

4. Rozwijanie czytelnictwa

Poznanie reguł zachowania w  miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie w codziennym życiu stosują formy dobrego zachowania.

2. Zwracanie uwagi na kulturę słów (dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam)

3. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniających życie we współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań.

3. Uświadomienie rodzicom i dzieciom niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera i Internetu

Bezpieczeństwo.

 

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Współpraca z Policją.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6. Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom dojeżdżającym i oczekującym na odbiór przez rodziców lub opiekunów

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.
3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić  z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Obserwacja samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Kształtowanie postaw  obywatelsko – patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane ze szkołą, najbliższą okolicą i krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i  państwowym.

4. Udział uczniów w przedsięwzięciu szkolnym „Obdarowani Polską. 100lat Niepodległej”

4. Uczestnictwo w wolontariacie

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania

wiedzy.

 

 

 

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i przedstawieniach profilaktycznych.

3.Korzostanie z różnorodnych źródeł informacji -

wykonywanie projektów.

4.Wycieczki edukacyjne

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Propagowanie zdrowego stylu życia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

4. Kontynuacja programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
6. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki i dobry przykład.

7. Realizacja programu: „Mleko i owoce w szkole”.

 

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,

korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

 

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4.Konsultacje dla rodziców.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka,

Statutem Szkoły, regulaminami oraz programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1.Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowodworze

 

 

 

 

 1. 3.      Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych.

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

-  wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

-  kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

-  wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

-  motywowanie do nauki szkolnej,

-  rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

-  stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

- rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

-  kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

- pomoc w radzeniu sobie z własnymi

niedoskonałościami,

- kształtowanie hierarchii wartości,

- praca z uczniem zdolnym,

-   praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne;

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:

- rozwijanie czytelnictwa.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

- promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

- poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych poprzez:

- wdrażanie do empatii,

- współpraca w zespołach,

- realizacja projektów,

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

- kształtowanie umiejętności nieagresywnego

rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

- przygotowywanie przez uczniów przedstawień profilaktycznych

4. Propagowanie idei wolontariatu.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

- zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

- poszanowanie mienia szkoły,

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

3. Rozwój doradztwa zawodowego

Poznawanie kultur innych państw

 

1.Współpraca z wolontariuszami pochodzącymi z różnych państw – warsztaty językowe w okresie wakacyjnym

2.Organizacja Dni Europejskich oraz Dni

Języków Obcych.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miejscowości, gminy i rejonu, zabytkami, kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w akademiach, apelach, mszach  św.

3. Udział uczniów w projekcie „Obdarowani Polską. 100 lat Niepodległej”

4.Kształtowanie tożsamości narodowej przy

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

5. Wykonanie okazjonalnych gazetek

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia szkolne

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, realizacja programu: „Szkoła Promująca Zdrowie”

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

1.Eliminowanie samowolnego opuszczania terenu szkoły

2. Omówienie i wyciąganie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym.

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,

emocjonalno - społecznych

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rykach i Dęblinie.

4.Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu w szkole.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS.

2. Współpraca ze szkolnym wolontariatem

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły,  regulaminami oraz programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i

wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku

rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3.Udział szkoły w programie: „Szkoła Promująca Zdrowie”, ”Trzymaj formę”

4.Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny.

5.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia”

8.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia, m.in. Ogólnopolski konkurs wiedzy MEDI – TEST, EKOTEST.

9.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

10. Zwracanie uwagi na kulturę słowa (dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam). Eliminacja wulgaryzmów.

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

- diagnoza środowiska ucznia,

- wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po  narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

- konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
- gazetki ścienne,

- bieżące informowanie rodziców/prawnych

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie

dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
- systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

- zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole

-  pogadanki, lekcje  wychowawcze,

- przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji” oraz „Stop przemocy w szkole”,

-  stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów

-  reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

-  spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich.

- uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu

3. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

-  propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby, depresja, sekty, subkultury, zaburzenia odżywiania) -  jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

- omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach

Bezpieczeństwo

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Współpraca z Policją.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6. Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom dojeżdżającym i oczekującym na odbiór przez rodziców lub opiekunów

7. Realizacja programów: BRD, „Jestem bezpieczny”

8. Próbna ewakuacja

 

 

 

 1. IV.            Ewaluacja programu.

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.