Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki szkolnej
na rok szkolny 2018/201

Nauczyciel bibliotekarz   - Anna Rybak

 

Cel główny

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedz.

Termin realizacji

PRACA PEDAGOGICZNA

 

Przygotowanie uczniów
do samodzielnego wyszukiwania informacji

Rozwój edukacji i kultury czytelniczej

 przez doradztwo w wyborach czytelniczych.

Porady indywidualne, rozmowy

 z uczniami o zainteresowaniach.

Lekcje biblioteczne.

N. bibl.

Stale

Wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów.

Lekcje biblioteczne,

Rozmowy indywidualne, grupowe.

N. bibl.

Stale

Działalność informacyjna w bibliotece.

Porady biblioteczne, rzeczowe, tekstowe.

N. bibl.

Stale

Zachęcanie uczniów do korzystania
z Multimedialnego Centrum Informacyjnego.

 

Praca przy dwóch stanowiskach komputerowych.

N. bibl.

Stale

Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru

pod kątem rozbudowy warsztatu informacyjno- bibliotecznego.

 

Zakupy książek, prenumerata czasopism.

N. bibl.

Stale

Uczenie aktywnego odbioru dóbr kultury

Propagowanie książek i piśmiennictwa.

Wystawy tematyczne

 i okolicznościowe.

N. bibl.

Stale

Praca z uczniami w ramach Koła Przyjaciół Biblioteki

 

Grupowa i indywidualna.

N. bibl.

Stale

Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań

Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych.

 

Statystyka wypożyczeń, porady indywidualne.

N. bibl.

Stale

Aktualizacja wykazu książek polecanych.

Kącik „NOWOŚCI BIBLIOTECZNE”, wystawy książek.

 

N. bibl.

Stale

Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat.

Lekcje biblioteczne.

N. bibl.

Stale

Przeprowadzanie konkursów czytelniczych.

Konkursy czytelnicze i plastyczne.

 N. bibl.

Wg. harm.

Zachęcanie uczniów do korzystania

ze zbiorów biblioteki

 

Porady indywidualne.

N. bibl.

Stale

Pomoc uczniom w doborze literatury

 

Porady indywidualne.

N. bibl.

Stale

Organizowanie wystawek i gazetek okolicznościowych.

 

Gazetki, wystawki.

N. bibl.

Wg. harm.

Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły, biblioteki

Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

 

Ksero artykułów, wycinki, teczki tematyczne

N. bibl.

Stale

 

Rozbudowa działu dotyczącego imprez i uroczystości szkolnych.

Ksero artykułów, wycinki, teczki tematyczne.

N. bibl.

Stale

 

 

 

Gromadzenie materiałów o Wacławie Nałkowskim i o regionie Nowodworu.

 

Zakup książek, wycinki z gazet, ksero artykułów, teczki tematyczne

N. bibl.

Stale

Prowadzenie dziennika biblioteki.

 

Dziennik

N. bibl.

 

Stale

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela bibliotekarza
oraz pomoc
we wzbogacaniu warsztatu pracy innych nauczycieli.

Udział nauczyciela bibliotekarza
 w różnych formach doskonalących.

Kursy, warsztaty, konferencje.

N. bibl.

Wg. oferty WODN

Wzbogacanie warsztatu pracy przez tworzenie pomocy dydaktycznych.

 

Plansze dydaktyczne, materiały graficzne.

N. bibl.

Wg.

potrzeb

Gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych.

 

Teczki tematyczne, kartoteka zagadnieniowa,

 N. bibl.

Stale

Gromadzenie materiałów dotyczących reformy oświaty oraz zmian programowych.

 

Broszury, książki, ksero artykułów, teczki tematyczne.

 N. bibl.

Stale

Sukcesywne wzbogacanie działu literatury metodycznej oraz księgozbioru podręcznego.

Opracowywanie literatury metodycznej.

Zakup książek, prenumerata czasopism.

Katalogi, kartoteki.

N. bibl.

Stale

Praca w zespole humanistycznym.

 

Udział w zebraniach zespołu.

N. bibl.

Stale

Współpraca ze środowiskiem

pozaszkolnym.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.

Konsultacje, wymiana doświadczeń, organizowanie imprez.

N. bibl.

Wg.

potrzeb

PRACE ORGANIZACYJNO -TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnianie dobrej organizacji
i prawidłowego przebiegu pracy w bibliotece szkolnej.

 

 

 

Przygotowanie nowych kart czytelników.

Zaktualizowanie kart czytelników, założenie nowych dla uczniów

klas I.

N. bibl.

IX 2018

Wprowadzanie podręczników szkolnych.

Wprowadzanie na stan biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

N. bibl.

IX 2018

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Wypożyczanie do domu
oraz do czytelni.

N. bibl.

 

Stale

 Powiększanie księgozbioru podręcznego   i popularnonaukowego, lektur szkolnych.

Zakupy książek, przyjmowanie darów.

N. bibl.

Stale

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

Opracowywanie zbiorów.

Klasyfikacja, opracowanie rzeczowe i techniczne zakupionych książek.

 

N. bibl.

Stale

Tworzenie opisów bibliograficznych książek i czasopism.

Katalogi, kartoteki.

N. bibl.

Stale

Konserwacja księgozbioru.

Sklejanie książek zniszczonych, obkładanie w folię.

N. bibl.,

 

Stale

Selekcja.

Prowadzenie rejestru ubytków.

N. bibl.

Stale

 

Planowanie i sprawozdawczość.

Plan pracy biblioteki.

N. bibl.

IX 2018

Statystyki wypożyczeń: dzienne, miesięczne, okresowe.

N. bibl.

Stale

Półroczne i roczne sprawozdanie pracy biblioteki.

 

N. bibl.

I 2019

VI 2019

Współpraca z główną księgową szkoły.

Uzgadnianie stanu finansowego księgozbioru.

 

N. bibl

XII

2018

Przekazywanie dowodów wpływów po każdorazowej zmianie stanu księgozbioru.

 

N. bibl

Na

bieżąco

Ustalanie kwot na zakup książek
i czasopism.

 

N. bibl

Wg. możl.