Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com
Jesteś tutaj: Start / Pedagog / Plan pracy pedagoga

Plan pracy pedagoga

ROCZNY PLAN PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO

Nauczyciel pedagog - mgr Edyta Pilzak

Zadania

Środki realizacji

I. Zadania ogólno wychowawcze

1. Dokonywanie okresowej oceny wychowawczej w szkole.

2. Dbanie realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

3. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku kształcenia.

-dostarczenie informacji na temat rodzajów szkół średnich

-organizowanie zajęć warsztatowych aktywizujących do wyboru zawodu

-przeprowadzenie ankiety zainteresowań zawodowych

4. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:

-udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach iw życiu szkolnym.

5. Współudział w opracowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.

6. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

II. Profilaktyka wychowawcza

1.      Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno wychowawczego.

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

- współpraca z rodzicami

- współpraca z wychowawcami

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

2. Współpraca z nauczycielami-wychowawcami

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze

- spotkania Szkolnego Zespołu Wychowawczego; omawianie bieżących problemów, wspólne podejmowanie działań wychowawczych, opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej

3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:

-zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki na lekcjach wych., stałe rozmowy z uczniami)

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka

- eliminacja przemocy wśród uczniów

4. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

5. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

6.Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem

7. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieka pedagoga

8. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

9. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych

10. Ograniczenie zainteresowania młodych ludzi środkami psychoaktywnymi i „negatywnymi" subkulturami oraz pokazanie alternatywnych sposobów życia

III. Działania profilaktyczne

1.Wykrywanie patologii życia społecznego i eliminowanie początkowych symptomów niedostosowania

2.  Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy pedagogicznej

3. Współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej

4. Prowadzenie profilaktyki z zakresu uzależnień- przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków

5. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej

6. Wdrażanie edukacji prawnej (prelekcja z udziałem przedstawiciela policji)

7. Eliminowanie zjawisk agresji

- Przeprowadzanie rozmów profilaktycznych, omawianie skutków zachowań agresywnych

- uświadomienie prawnych konsekwencji zachowań agresywno- przemocowych

IV. Pomoc materialna

1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin zaniedbanych, wielodzietnych, alkoholicznych, będących w trudnej sytuacji materialnej

Pliki do pobrania