Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA WYNI KI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWENa podstawie: ustawy o zmianie ustawy o systemu oświaty z 16 grudnia 2004r. i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz..U. z 29 grudnia 2004r. nr 281)

§1

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze może przyznać uczniom stypendia:

a) za wyniki w nauce

b) za osiągnięcia sportowe

2.Stypendium przyznaje się uczniom kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i  I-III Gimnazjum na zakończenie roku szkolnego

§2

1.  Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w danym roku osiągnął:

a) średnią ocen rocznych nie niższą niż 4,75

b) celujące, bardzo dobre, dobre oceny śród roczne lub roczne

c) wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń, który:

a) uzyskał medalowy wynik w zawodach indywidualnych lub zawodach drużynowych co najmniej na szczeblach powiatu

b) otrzymał z wychowania fizycznego celującą lub bardzo dobrą ocenę semestralną lub roczną ocenę

c) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Uczeń może otrzymać równocześnie oba stypendia.

§3

1. Stypendium jest przyznawane po zakończeniu semestru przez komisję stypendialną
w składzie:

a)  przewodniczący: dyrektor szkoły (pedagog szkolny)

b) członkowie: opiekunowie Samorządów Uczniowskich i dwóch nauczycieli wybranych  przez  Radę Pedagogiczną.

2. Komisja przyznaje stypendia po rozpatrzeniu złożonych wniosków.

3. Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium składa:

a) wychowawca klasy(w przypadku stypendium za wyniki w nauce)

b) trener-opiekun sportowy (w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe)

4. Wniosek powinien być złożony w ciągu dwóch dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. Komisja stypendialna musi dokonać przyznania stypendium nie później niż dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego.

§4

1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na zakończenie roku szkolnego

2. Wysokość stypendium nie może przekraczać dwukrotnie kwoty, o której jest mowa |
w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

3. Szkoła przyznaje stypendia I, II i III stopnia.

4. Komisja stypendialna każdorazowo określa różnice pomiędzy wysokością kwot przyznawanych w ramie poszczególnych stopni, co jest uzależnione od liczby wniosków
i środków finansowych, którymi szkoła dysponuje.

5. Stypendium I stopnia za osiągnięcia sportowe nie może być wyższe od stypendium II stypendium za osiągnięcia w nauce

6. Środki finansowe na stypendia pochodzą z przeznaczonego na ten cel funduszu organu prowadzącego.

§5

1.      Tytuł Prymusa Gimnazjum otrzymuje uczeń kończący szkołę, który:

a)      na zakończenie cyklu kształcenia uzyskał najwyższą średnią ze wszystkich zajęć edukacyjnych w ciągu trzyletniego cyklu kształcenia

b)      otrzymał wzorową ocenę końcoworoczną z zachowania w poszczególnych latach.

2.      Prymus Gimnazjum otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową, ufundowaną ze środków
O. P., przeznaczonych na stypendia naukowe i sportowe.

3.      Wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty wolnej od podatku.

4.      Uczniów do Tytułu Prymusa nominują wychowawcy klas trzecich.

5.      Tytuł Prymusa przyznaje Rada Pedagogiczna, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, na klasyfikacyjnym posiedzeniu.

6.      Nagrodę rzeczową dla Prymusa otrzymuje uczeń niezależnie od innych przyznanych nagród i stypendiów.

§6

Regulamin wchodzi w  życie z dniem 1 września 2009 r.