Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

dla pracowników zatrudnionych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowodworze

 

I. Podstawy prawne regulaminu

1.    Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z

1996r. Nr. 70, poz. 335; ost. zm: Dz.U. z 1998r. Nr 113, póz. 717).

2.    Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz.234; ost. zm.:

Dz. U. z 1997r. Nr 121, póz.769).

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, póz. 168; ost. zm.: Dz. U. z 1997r. Nr 134, poz.889).

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz.876).

5.    Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 9 lutego 1999r. i w II półroczu 1998r do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (M.P. Nr 5, póz. 59).

6.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, póz. 19 z późniejszymi zmianami).

II. Postanowienia ogólne.

§1

1. Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego funkcją jest finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) „pracodawca" - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

b) „ZFŚS"- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

c) „związki zawodowe" - zakładowe organizacje związkowe,

d) „działalność socjalna" - usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielenie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych umową,

e) „osoby uprawnione" - osoby wymienione w  § 8

f) „wnioskodawca" - osoba uprawniona, ubiegająca się o pomoc socjalną,

g) „Komisja Socjalna" - organ utworzony przez pracodawcę i działający na podstawie regulaminu, współuczestniczący przy gospodarowaniu środkami ZFŚS.

2. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy ustawy o Funduszu, wymienionej w podstawach prawnych, coroczny preliminarz wydatków Funduszu (plan rzeczowo-finansowy) oraz regulamin.

3. Za administrowanie Funduszem i realizację regulaminu odpowiedzialny jest pracodawca- dyrektor.

4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługują z tego tytułu roszczenia /nie dotyczy to świadczenia urlopowego, wypłacanego pracownikowi do końca sierpnia danego roku kalendarzowego, które ma charakter roszczeniowy/.

5. Wysokość świadczeń i dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

§2

1. Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany, coroczny preliminarz wydatków z Funduszu
oraz zmiany w preliminarzu - wymagają uzgodnienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi ( lub z przedstawicielami pracowników wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, tj. Komisją Socjalną -jeśli pracownicy w szkole nie są zrzeszeni w związki zawodowe). Preliminarz jest załącznikiem do regulaminu.

2.    Komisja Socjalna  powinna w ciągu 30 dni przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko względem regulaminu zaproponowanego przez pracodawcę.  Po upływie tego terminu regulamin wprowadza pracodawca.

3.    Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków
z  Funduszu posiada zarówno pracodawca, jak i związki zawodowe (lub Komisja Socjalna, w wypadku braku związków zawodowych). Zmiany te będą wprowadzone w formie aneksu do regulaminu
w trybie przewidzianym przez ustawę o Funduszu do wydawania regulaminu.

4.    Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

5. Komisja wybierana jest i zatwierdzana przez ogół pracowników. W skład komisji wchodzi: przewodniczący, sekretarz i trzech członków. Kadencja Komisji Socjalnej trwa 3 lata.

6. Każdy z członków Komisji podpisuje zobowiązanie o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych (załącznik nr).

6. Prawo interpretacji postanowień regulaminu oraz rocznego preliminarza wydatków Funduszu posiada pracodawca oraz zakładowe organizacje związkowe (a w przypadku ich  braku Komisja Socjalna). Ewentualne spory wynikłe z różnicy stanowisk odnośnie poszczególnych problemów będą rozstrzygane wspólnie przez obie strony po uzyskaniu opinii inspektora pracy.

§3

1.    Wnioski w sprawie przyznawania określonych rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianej
w regulaminie, należy składać do dyrektora. Wnioski składa zainteresowany lub Komisja Socjalna.

2.    Treść regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna. Regulamin może być wydany na każde żądanie zainteresowanej osoby, uprawnionej do korzystania z Funduszu.

3.

§4

1.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

III. Tworzenie Funduszu

§5

1.    Odpis podstawowy na Fundusz nalicza się corocznie według zasad określonych w Karcie Nauczyciela.

2.    Środki Funduszu zwiększa się o :

a) odpis na Fundusz w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu - na każdą zatrudnianą osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę, byłego pracownika zakładu;

b) odsetki od środków Funduszu ( gromadzonych na rachunku bankowym, jak i lokat  terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku );

c) nie wykorzystane środki zakładowego Funduszu;

d) spłaty pożyczek mieszkaniowych.

IV. Przeznaczenie Funduszu

§6

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie i dofinansowanie :

1.    Bezzwrotnej rzeczowej lub finansowej pomocy materialnej.

2.    Różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego.

3.    Działalności sportowo-rekreacyjnej lub kulturalno-oświatowej.

4.    Pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek

5.  Paczek świątecznych dla dzieci.

§7

1. Bezzwrotna rzeczowa lub finansowa pomoc materialna może mieć formę:

a)    Zapomogi w związku z trudną sytuacją życiową osoby uprawnionej, która wynikła ze zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby lub śmierci  najbliższego członka rodziny, wskazanego w § 8 pkt. 2

b)   Zakupu bonów ( talonów)  dla osób uprawnionych w okresie zwiększonych wydatków socjalno-bytowych (okres jesienny i wiosenny).

2.    Dofinansowanie ze środków ZFŚS obejmuje krajowy i zagraniczny wypoczynek w formie:

a) Tzw. wczasów „pod gruszą" tj. zorganizowanych przez osobę uprawnioną we własnym zakresie,
za okres nie krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego, w rozumieniu
art. 162 Kodeksu pracy.

b) Obozów, kolonii, zimowisk, „zielonych szkół" organizowanych dla dzieci i młodzieży w wieku
od 7 do 25 lat.

d)  Dopłat do wypoczynku w dni wolne od pracy zorganizowanego w formie turystyki grupowej. Z Funduszu będzie finansowany w całości koszt transportu osób zgłoszonych (wynajem autokaru) z wyłączeniem wyżywienia osób biorących udział w wyjeździe.

e) Dopłat do krajowych i zagranicznych  wycieczek turystyczno-krajoznawczych - według zasad określonych dla odpłatności za wczasy zorganizowane.

3. Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej w formie:

dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej organizowaną w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjno sportowych, a w szczególności zakupu biletów wstępu na imprezy rekreacyjno-sportowe, pływalnie, korty tenisowe, siłownie, aerobik;

dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych i kulturalnych lub dofinansowania zakupu biletów do kina, teatru, na wystawy itp.;

c) pokrycia kosztów transportu na w/w imprezy.

4. Pomocy socjalnej na cele mieszkaniowe udziela się osobie uprawnionej, w formie pożyczek
z przeznaczeniem na:

a) uzupełnienia środków własnych albo wymaganego wkładu na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, który osoba uprawniona nabywa od podmiotu zajmującego się budownictwem mieszkaniowym, (zakup/wykup od osoby prawnej);

b) uzupełnienia wkładu własnego w ramach budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego wyodrębnioną nieruchomość, (budowa domu )

c) nabycia lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego od osoby fizycznej, ( zakup/zamiana)

d) dokonania adaptacji lokalu niemieszkalnego na mieszkalny,

e) dokonanie modernizacji, remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

f)    remonty i modernizacje mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość.

5. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dzieci ( do ukończenia Gimnazjum) uprawnionych pracowników otrzymują paczki.

V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§8

1.       Z usług i świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać:

a)    pracownicy zatrudnieni na podstawie : umowy o pracę na czas określony i nie określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, powołania, mianowania, wyboru.

b)   pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

c)    emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu, dla których zatrudnienie u pracodawcy stanowiło ostatnie miejsce pracy przed uzyskaniem prawa do emerytury lub renty.
d) członkowie rodzin pracowników, wskazanych w pkt. a -c.

2. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. d, uważa się:

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu ( nie pracujące) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej, do czasu ukończenia przez nich nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Do dopłaty do „wczasów pod gruszą" uprawnione są dzieci do ukończenia 20 roku życia. Paczki świąteczne otrzymują dzieci do ukończenia nauki
w gimnazjum ( nie dłużej niż do ukończenia 17 roku życia),

b) osoby wymienione wyżej, będące osobami, w stosunku do których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek,

c) współmałżonkowie,

d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach - jeżeli byli na ich utrzymaniu,

e) inne osoby, którym ze względów socjalnych pracodawca, przyznał uprawnienia do korzystania
ze świadczeń z Funduszu.

3. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:

a)    o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

b)   wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie,

c)    posiadającym rodziny wielodzietne o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

d)   mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki
i  leczenia oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone - o niskim dochodzie

i osobę w rodzinie,

e) osobom niepełnosprawnym,

f) osobom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

VI. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia socjalne

§9

1. Przyznawanie pomocy socjalnej oraz wysokość świadczeń z ZFŚS uzależnia się od sytuacji  życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

2.  Podstawą korzystania z pomocy ZFŚS jest złożenie oświadczenia o sytuacji socjalnej (załącznik nr 1);

3. Osoby ubiegające się o  pomoc z ZFŚS  składają wnioski do pracodawcy.

a) z  wnioskiem o przyznanie zapomogi losowej osobie uprawnionej,  może wystąpić także z własnej inicjatywy pracodawca, grupa pracowników lub zakładowa organizacja związkowa.

b) z wnioskiem o przyznanie pomocy w postaci bonów (talonów) może wystąpić Komisja ZFŚS lub pracodawca.

4. Sytuację materialną osoby uprawnionej, która ubiega się o świadczenie socjalne należy ustalić
w oparciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie osoby uprawnionej.

5. Przy wyliczaniu dochodu należy uwzględnić:

- dochody własne oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
na podstawie ostatniego zeznania podatkowego - PIT.  Sposób naliczania: od przychodu odjąć
( koszty uzyskania + zaliczka podatku + składki ZUS + ubezpieczenie zdrowotne)

- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej (wyliczone tak jak do naliczania zasiłku rodzinnego);

- zasiłek rodzinny, wychowawczy, alimenty, rentę rodzinną;

- inne dochody ( nieudokumentowane).

6. Uzyskany dochód należy podzielić przez 12 miesięcy i przez ilość członków rodziny.

7. Pracownicy, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli dochodu, mają obowiązek wykazać średni dochód z ostatnich 3 miesięcy ( osoby, dla których jest to pierwsza  praca, z ostatniego miesiąca).

VII. Zasady udzielania pomocy

§10

1. TABELA DOPŁAT

DOCHÓD NA  CZŁONKA RODZINY/ NETTO

w zł

DOPŁATA DO BONÓW

(w  %)

DOPŁATA DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO, KOLONII, WYCIECZEK

(w  %)

Roczny limit dopłat

DOPŁATA DO WYPOCZYNKU TZW. WCZASÓW POD GRUSZĄ

(kwotowo)

Na pracownika

Na pracownika

Na członka rodziny

Na pracownika

1000,-

Na emeryta

700,-

Na pracownika

Na członka rodziny

do 500

100

80

50

800

560

700

250

501-1000

90

70

45

700

490

600

225

1001 -1500

80

60

40

600

420

500

200

1501-2000

70

50

35

500

350

400

175

2001 i więcej

60

40

30

400

210

300

150

2. Osoba ubiegająca się o zapomogę (§ 7 pkt.1 ust. a) , powinna opisaną we wniosku sytuację uprawdopodobnić właściwym dokumentem:

a) przy długotrwałej chorobie - zaświadczeniem lekarskim ;

b) przy zdarzeniu losowym, w szczególności: powódź, pożar, wypadek, zalanie mieszkania, kradzież - odpowiednie dokumenty w szczególności zaświadczenie od właściwego organu, kopia protokołu;

c) śmierci członka rodziny uprawnionego - odpis skróconego aktu zgonu do wglądu wraz
z kserokopią.

3. Bony (talony) mogą być przyznawane wszystkim uprawnionym 2 razy w roku, zgodnie z tabelą dopłat.

4. Dopłata do wypoczynku z ZFŚS:

a)  wskazanego w § 7 pkt. 2 ust. a, może być przyznana pracownikowi  tylko raz
na trzy lata, w przypadku współmałżonka korzystającego z ZFŚS w swoim miejscu pracy, raz na cztery lata. (załącznik nr);

b)  wskazanego w § 7 pkt. 2 ust. b i e, może być przyznana osobie uprawnionej  tylko raz
w roku (załącznik nr),

c) obejmuje wszystkie osoby uprawnione w rodzinie;

d) o pierwszeństwie w dopłacie do wczasów decyduje staż pracy oraz najniższy dochód  na osobę w rodzinie,

e) dopłata do wypoczynku następuje na wniosek pracownika/emeryta (załącznik nr)

f) warunkiem wypłacenia uprawnionej osobie dopłaty przyznanej z ZFŚS,

1) wskazanej w  § 7 pkt. 2 ust. a,  jest potwierdzenie realizacji wypoczynku przez tę osobę  poprzez przedłożenie najpóźniej w ciągu 15 dni od zakończenia wypoczynku oświadczenia o wykorzystaniu, co najmniej 14 dniowego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym ( licząc wszystkie kolejne dni kalendarzowe od pierwszego dnia urlopu włącznie), potwierdzone przez pracodawcę;

2)  wskazanej w  § 7 pkt. 2 ust. b, jest  rachunek wystawiony na nazwisko osoby uprawnionej przez podmiot świadczący usługi w zakresie organizacji wypoczynku;

3)  wskazanej w § 7 pkt. 2 ust. e jest faktura VAT/ rachunek potwierdzający fakt pobytu/ wysłania dziecka na wczasy, kolonie, obóz, zimowisko, zieloną szkołę ( wycieczkę co najmniej trzy-dniową) lub turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny. Faktura VAT lub rachunek powinny zawierać imię i nazwisko dziecka, termin jego pobytu na wypoczynku, formę wypoczynku oraz dane organizatora wypoczynku.

§10

1.  Przyznanie oraz wysokość dopłat z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się, zgodnie z art. 8 ust. l ustawy, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej - również od ich aktualnej sytuacji mieszkaniowej.

2.  Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń ( z dopłatą z Funduszu ) stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika  (załącznik nr);

3.  Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby.

4.  Kwota świadczenia jest zwiększona lub pomniejszona przez Komisję, uwzględniającą informacje  dodatkowe zaznaczone w oświadczeniu o sytuacji socjalnej. Sposób wyliczania wysokości świadczenia :

Zwiększenie świadczenia :

-  każde dziecko:

  • uczące się poza miejscem zamieszkania - 5 %
  • wymagające specjalnej troski - 5 %
  • na które uprawniony płaci alimenty - 10 %

-   osoby przewlekle chore w rodzinie - 5 %

-   osoby samotnie wychowujące dzieci  - 20 %

-   mieszkanie:

§  samodzielne, w domu jednorodzinnym, ogrzewane indywidualnie - 10 %

§  samodzielne, w domu wielorodzinnym - 5 %

Pomniejszenie świadczenia:

-  zatrudniony w dwóch lub więcej zakładach pracy - od 50 % do 80 % ( w zależności do wymiaru zatrudnienia)

5. Komisja Socjalna w wypadku powzięcia wątpliwości odnośnie wiarygodności informacji zawartych w oświadczeniu o sytuacji socjalnej oraz we wniosku złożonym  przez wnioskodawcę, może zażądać dokumentów, które potwierdzają te informacje. Komisja może żądać w szczególności: deklaracji PIT, zaświadczenia ze szkoły, decyzji Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych lub decyzji
o przyznaniu świadczeń emerytalnych.

6. Pracownik nie ubiegający się o korzystanie ze świadczeń uznaniowych funduszu nie ma obowiązku wykazywania dochodu.

7. W sytuacjach szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia i usługi bezpłatne (w 100% finansowane z Funduszu ). Każdy taki wniosek będzie rozpatrywany oddzielnie i indywidualnie.

VIII. Zasady udzielania pomocy w formie zwrotnej /pożyczek/.

§11

1.Pomocy socjalnej na cele mieszkaniowe udziela się osobie uprawnionej, określonej w  §8 ust.1 pkt.
a-c, w formie pożyczki w celu:

a) uzupełnienia środków własnych albo wymaganego wkładu na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, który osoba uprawniona nabywa od podmiotu zajmującego się budownictwem mieszkaniowym, (zakup/wykup od osoby prawnej),

b) uzupełnienia wkładu własnego w ramach budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego wyodrębnioną nieruchomość, (budowa domu ),

c) nabycia lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego od osoby fizycznej, ( zakup/zamiana),

d) dokonania adaptacji lokalu niemieszkalnego na mieszkalny,

e) dokonanie modernizacji, remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w formie wskazanej:

a) w  § 11 ust.1 pkt  a-d są pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, posiadający dwuletni, nieprzerwany okres zatrudnienia w ZSO w Nowodworze, (za wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych),

b) w  §11 ust.1 pkt  e są pracownicy posiadający dwuletni, nieprzerwany okres zatrudnienia w ZSO
w Nowodworze, posiadający umowę o pracę na okres nie krótszy niż czas spłaty pożyczki
oraz emeryci i renciści.

3. Pożyczka może być udzielona:

a) na jeden z celów określonych  w  § 11 ust.1 pkt. a-d tylko raz w okresie pracy w ZSO
w Nowodworze,

b) na cel określony w  §11 ust.1 pkt  e nie częściej niż raz na 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. Okres dwuletni nie jest jednak wymagany w sytuacjach losowych /zalanie mieszkania, pożar itp./

4. Wysokość pożyczki jest następująca:

a)  Pożyczka wskazana w w  § 11 ust.1 pkt. a-d (budowa, zakup, adaptacja mieszkania/domu) - wysokość 8000,- PLN / słownie: osiem tysięcy PLN/, spłata w 40 miesięcznych, równych ratach;

b)  Pożyczka wskazana w w  § 11 ust.1 pkt. e ( remont i modernizacja mieszkania/domu)  - wysokość 4000,- PLN /słownie: cztery tysiące PLN/, spłata w 20 miesięcznych, równych ratach.

5. W przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy współmałżonków, zamieszkujących w tym

samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko jednemu z nich.

6. Ilość pożyczek jest ustalana corocznie w uzgodnieniu z Komisją Socjalną- w zależności od środków Funduszu przeznaczonych w danym roku na ten cel.

7. Wszystkie pożyczki na cele mieszkaniowe są nie oprocentowane.

8. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób - pracowników tego samego zakładu, co pożyczkobiorca.

9. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek(załącznik nr) , uzupełniony o :

a) pożyczki wymienionej w § 11 ust.1 pkt. a:

- zaświadczenie wystawione przez podmiot zajmujący się budownictwem mieszkaniowym o cenie lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego, dokonanych przez wnioskodawcę wpłatach, terminie realizacji inwestycji, powierzchni użytkowej lokalu lub domu, sposobie dokonania płatności ze wskazaniem nazwy banku i numeru rachunku bankowego; inny dokument zawierający wskazane wyżej dane,

b) pożyczki wymienionej w § 11 ust.1 pkt. b i d,

- odpis z ksiąg wieczystych,

- odpis wydanego pozwolenia na budowę / adaptację,

- oświadczenie o stanie zaawansowania robót budowlanych wydane przez kierownika budowy;

c) pożyczki wymienionej w § 11 ust.1 pkt. c:

- zobowiązanie do przedłożenia, do pracodawcy,  umowy,  w formie aktu notarialnego,  związanej
z nabyciem lokalu mieszkaniowego, w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy o udzieleniu pożyczki;

d) pożyczki wymienionej w § 11 ust.1 pkt. e:

- kopię dokumentu stwierdzającego prawo do zamieszkiwania w danym lokalu lub domu,
w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont i modernizację,

- w przypadku osób zamieszkujących wspólnie z np. z rodzicami wymagane są: informacja o miejscu zameldowania (np. kserokopia dowodu osobistego),  oświadczenie właściciela/ prawnego najemcy mieszkania/domu (załącznik nr)  oraz kopia  dokumentu stwierdzającego  prawo ( np. rodziców)
do zamieszkiwania w danym lokalu lub domu.

10. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność złożenia wniosku do dyrektora. Pozyczki będą udzielane w danym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w preliminarzu.

IX. Spłata pożyczek

§12

1. Spłata pożyczki rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata przyznanej wnioskodawcy pożyczki.

a)  Pożyczka wskazana w w  § 11 ust.1 pkt. a-d - spłata w 40 miesięcznych, równych ratach;

b)  Pożyczka wskazana w w  § 11 ust.1 pkt. e  -     spłata w 20 miesięcznych, równych ratach.

2. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami.

3. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, łącznie z otrzymywanymi nagrodami, premiami, zasiłkiem chorobowym.

4. Osoby, które nie pobierają wynagrodzenia  za pośrednictwem SAPO w Nowodworze ( emeryci, renciści, przebywający na urlopach)  są zobowiązane do spłacania rat pożyczki na wskazany
w umowie rachunek bankowy w terminie do dnia 05 każdego miesiąca , poczynając  od  następnego miesiąca po podpisaniu umowy.

5.Nie spłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:

a) rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika,

b) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia uzasadnionego nienależytym wywiązywaniem się pracownika z obowiązków pracowniczych

c) rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika albo
na podstawie porozumienia stron,

d) pożyczki na inny cel niż określony w treści umowy,

e) zwłoki w zapłacie dwóch rat pożyczki,

f) nie przedłożenia aktu notarialnego we wskazanym w umowie pożyczki terminie

6.W razie rozwiązania umowy o pracę:

a) z przyczyn niedotyczących pracowników,

b) z powodu przejścia na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę z tytułu nie zdolności
o pracę,

spłata pożyczki następuje w sposób określony w umowie pożyczki.

7. W przypadku określonym w § 12 ust.5 pkt. d i f do kwoty spłaty będą naliczone odsetki od kwoty pożyczki w wysokości 10% w skali roku.

X. Warunki zawieszania i umarzania pożyczek

§ 13

1. W przypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, pożar i kradzież, pożyczkobiorca

może ubiegać się o :

a) zawieszenie spłaty pożyczki na dwa lata w przypadku pożyczki na remont i modernizację mieszkania,

b) częściowe lub całkowite umorzenie pożyczki zaciągniętej na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego (budowlanego), remont i modernizację.

2. Nie spłacona pożyczka lub jej część może być umorzona także w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

3. Wniosek w sprawie zawieszenia lub umorzenia nie spłaconej części pożyczki powinien być uzupełniony o dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (zaświadczenie z policji, administracji spółdzielni, itp.).

4. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalnych

§ 14

Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez pracodawcę i Komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

........................................                                                                                 .................................

/podpis przedstawiciela                                                                                                    /podpis pracodawcy/

Komisji Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych/

Nowodwór,  .......................

ANEKS NR 1 /2010

 

do Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

dla pracowników zatrudnionych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowodworze

 

§1

  1. W rozdziale VII § 10 ust. 1 Tabela dopłat  po uwzględnieniu środków finansowych

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie zmieniana corocznie.

TABELA DOPŁAT 2010 r.

DOCHÓD NA  CZŁONKA RODZINY/ NETTO

w zł

DOPŁATA DO BONÓW

(w  %)

DOPŁATA DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO, KOLONII, WYCIECZEK

(w  %)

Roczny limit dopłat

DOPŁATA DO WYPOCZYNKU TZW. WCZASÓW POD GRUSZĄ

(kwotowo)

Na pracownika

Na pracownika

Na dziecko

Na współmałżonka

Na pracownika

1000,-

Na emeryta

700,-

Na pracownika

Na członka rodziny

do 500

100

60

40

25

600

420

700

250

501-1000

90

55

35

20

550

385

600

225

1001 -1500

80

50

30

15

500

350

500

200

1501-2000

70

45

25

10

450

315

400

175

2001 i więcej

60

40

20

5

400

280

300

150

§2

1. W rozdziale VIII. Zasady udzielania pomocy w formie zwrotnej /pożyczek/.

§ 11 ust. 7 )otrzymuje nowe brzmienie:

„7) wszystkie pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 1%

od  kwoty pożyczki".

2.      W § 11 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po ust. 10 dopisuje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

" 11. Warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta

z pożyczkobiorcą - zał. 4"

§3

1.W rozdziale IX. Spłata pożyczek §12 ust. 1 po punkcie b zostaje dopisany punkt c

w następującym:

„ c. Oprocentowanie pożyczki -1% od udzielanej kwoty pobierane będzie przy pierwszej

Racie".