Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Od grosika do złotówki

Projekt edukacyjny

Od grosika do złotówki


Program adresowany jest do uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze.

Cele programu:

 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań,
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu.

Harmonogram projektu:

 • październik-listopad 2014 – szkolenie nauczycieli (5 godz.)
 • październik - grudzień 2014 – spotkania z rodzicami
 • grudzień 2014, styczeń-czerwiec 2015, wrzesień - grudzień 2015 – wdrażanie projektu

Opis funkcjonowania programu:
Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie
Od grosika do złotówki, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, tym samym umożliwiają nauczycielowi  włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse, Oszczędzanie oraz Bezpieczeństwo, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje bogaty komplet materiałów, w tym Dziennik podróży, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Nauczyciel otrzymuje bogaty zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające.
Wszystkie materiały (dla ucznia, nauczyciela i rodziców) są bezpłatne.

W trakcie wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia. Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka.

Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy”, „Porozmawiaj ze mną o tym, do kogo, w razie niebezpieczeństwa, mogę zwrócić się o pomoc”. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa  gromadzona jest przez uczniów na Karcie bezpieczeństwa.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Najistotniejsze umiejętności nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, karta kredytowa, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja,
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz  wartość nabywczą pieniędzy,
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu,  bogactwo, skarby, dobro narodowe,  gotówka,
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta.

Rodzice:

 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami,
 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań.

Nauczyciele:

 • włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu Od grosika do złotówki.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym.

PROGRAM finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ZSO w Nowodworze :

Edyta Pilzak

Pedagog szkolny

Więcej informacji: http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl