Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza

PROGRAM

SZKOLNEGO  KLUBU WOLONTARIUSZA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Wacława Nałkowskiego

w Nowodworze

  „(...) Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu  swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo  istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”

Jan Paweł II

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest także ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Podstawowy akt prawny regulujący wolontariat-

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WOLONTARIAT- (łac. voluntarius- dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki koleżeńsko- przyjacielsko- rodzinne.

WOLONTARIUSZ- osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA- organizacja, której działalność skierowana jest do uczniów,  rodziców oraz nauczycieli ZSO im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze, którzy chcą bezpłatnie i bezinteresownie służyć innym ludziom.

KOORDYNATOR SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA- osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, który bezpośrednio odpowiada za organizację zadań Szkolnego Klubu Wolontariusza.

CELE  SZCZEGÓŁOWE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1.   Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2.   Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3.   Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz.

4.   Kształtowanie postaw prospołecznych.

5.   Rozwijanie empatii, zrozumienia.

6.   Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.

7.   Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

8.   Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego szkoły.

9.   Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi

      ze środowiskiem.

10.  Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

11.  Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

12.  Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

13.  Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.

14.  Rozwijanie zainteresowań.

15.  Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

16.  Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne

 i środowisko pozaszkolne (lokalne). 

ŚRODOWISKO SZKOLNE 

Organizowanie i udzielenie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin nisko sytuowanych finansowo- doposażenie uczniów klas O- IV SP w niezbędne przybory szkolne, dofinansowanie wycieczek, przygotowanie słodkich paczek.  Organizowanie akcji wspierających szkołę oraz działalność SKW- ,,Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych’’, kawiarenka w trakcie szkolnych dyskotek, a także loteria fantowa i „Zdrowe śniadanko”.

Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

Zamieszczanie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły i gazetce ściennej.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE/ LOKALNE

Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje i  stowarzyszenia- zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz karmy i koców

dla zwierząt ze schroniska w Puławach.  Pomoc osobom starszym i samotnym z terenu gminy Nowodwór w utrzymaniu porządku w miejscu zamieszkania i obejściu. Integracja z dziećmi

i młodzieżą niepełnosprawną ze Specjalnych Ośrodków Wychowawczych.

PRAWA WOLONTARIUSZA 

1.      Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

2.      Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki

w szkole i pomocy w domu

3.      Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników                 Wolontariatu Szkolnego

4.      Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować    pracownika

5.      Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy

6.      Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych

z wykonywaną pracą

7.      Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

8.      Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działalności na rzecz SKW, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

-zasada troski o los słabszych

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 CECHY WOLONTARIUSZA

-dużo optymizmu i chęć do działania

-motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

-umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

-odwaga, empatia i otwartość

-odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

-kultura osobista 

 KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

                                                             Koordynator SKW- mgr Magdalena Górecka- Jaraszek