Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Punktowy System Oceny Zachowania

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. W. NAŁKOWSKIEGO W NOWODWORZE

1) Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 150 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru w zależności od prezentowanej postawy może liczę punktów zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

2) Konkretnym zachowaniom – pozytywnym i negatywnym – przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3) Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do klasowego zeszytu uwag. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele oraz wychowawca klasy (również na wniosek innego nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi szkoły).

Dodatkowo uczeń posiada zeszyt korespondencji, gdzie wpisuje sobie uwagi pozytywne, nauczyciel zaś ta uwagę podpisuje. Uwagi negatywne wpisuje do zeszytu nauczyciel.

4) Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy :

a) datę

b) liczbę punktów

c) Krótka informację o zdarzeniu

d) czytelny podpis osoby sporządzającej wpis

5) Przyznanie lub odjęcie punktów następuje w oparciu o zapisy w zeszycie uwag.

6) Wychowawca co najmniej 3 razy w semestrze  podlicza punkty i wpisuje ich aktualna liczbę do  dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej.

7) Uczniowie maja prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych.

8) Uczniowi który stracił przyznane wszystkie punkty dodatnie, na koniec semestru (miesiąc przed klasyfikacją) wpisuje się 0 pkt. Uzyskane od tej pory punkty dodatnie i ujemne oblicza się od 0.

9) Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna, np. poprzez prace społeczne na rzecz szkoły.

Wychowawca może w formie pisemnego kontraktu określić odrębne warunki poprawy zaproponowanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej.. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna.

10) Podsumowanie punktacji wychowawca dokonuje na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca wpisuje ołówkiem do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej.

11) W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

Kryterium punktowe ocen zachowania:

 

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

270 i więcej

Bardzo dobre

220 – 269

Dobre

150 – 219

Poprawne

75 – 149

Nieodpowiednie

0 – 74

Naganne

Decyzję podejmuje wychowawca w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez ucznia zasad bezpieczeństwa, regulaminu szkoły lub/i zasad współżycia społecznego.

 

12) Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania, gdy straci więcej niż 30 pkt jednorazowo.

13) Za zachowanie ucznia odpowiadają jego rodzice ( opiekunowie prawni), szkoła wspiera ich działania wychowawcze.

14) Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE

Lp.

Kryteria oceny

Liczba punktów

Częstotliwość

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły  (frekwencja co najmniej 80 %)

10

Jednorazowo

2.

100% frekwencja (brak nieobecności)

15

Jednorazowo

3.

Brak negatywnych uwag w ciągu semestru

10

Jeden raz w miesiącu

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

4.

Aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego

Do 15

Jednorazowo

6.

Prace na rzecz klasy i szkoły w trakcie zajęć (np. wykonanie dekoracji, gazetki itp.)

Do 5

Każdorazowo

7.

Prace na rzecz klasy i  szkoły po zajęciach szkolnych

Do 15

Każdorazowo

8.

Dobrowolna pomoc nauczycielowi (np. w porządkowaniu klasy)

Do 5

Każdorazowo

9.

Dbałość o estetykę otoczenia (np. sprzątnięcie śmieci na korytarzu  – dobrowolnie - nie po sobie.

Do 5

Każdorazowo

10.

Laureat konkursu/zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim

100

Każdorazowo

11.

Finalista konkursu/zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim

80

Każdorazowo

12.

Udział w konkursie/zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim

30

Każdorazowo

13.

I miejsce w konkursie (zawodach) rejonowym, powiatowym, gminnym, miejskim, międzyszkolnym

20

Każdorazowo

14.

II i III miejsce w konkursie (zawodach) rejonowym, powiatowym, gminnym, miejskim, międzyszkolnym

15

Każdorazowo

15.

 Udział w konkursie (zawodach) rejonowym, powiatowym, gminnym, miejskim, międzyszkolnym

Od 1 do 30

Raz w semestrze

16.

I miejsce w konkursie/zawodach szkolnych

15

Każdorazowo

17.

II, III lub wyróżnienie w konkursie/zawodach szkolnych

10

Każdorazowo

18.

Udział w konkursie szkolnym

Do 10

Każdorazowo

19.

Udział w konkursie o zasięgu wyższym niż szkolny „ogólnodostępnym” (np. płatne)

Do 10

Każdorazowo

20.

I miejsce w konkursie ogólnopolskim

100

Każdorazowo

21.

II, III miejsce w konkursie ogólnopolskim

80

Każdorazowo

22.

Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim

50

Każdorazowo

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

23.

Reprezentowanie szkoły na uroczystościach pozaszkolnych

Do 15

Każdorazowo

24.

Pomoc, udział w organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych, apeli, konkursów itp. (po zajęciach lekcyjnych)

Od 1 do 30

Raz w semestrze

25.

Pomoc, udział w organizacji uroczystości oraz imprez klasowych (w trakcie lekcji)

0d 1 do 10

Raz w semestrze

26.

Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska, np. działalność charytatywna, kiermasze, festyny

Od 1 do 30

Raz w semestrze

27.

Przyniesienie darów w ramach zbiórek i akcji charytatywnych

Do 10

Każdorazowo

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I INNYCH OSÓB

29.

Bezwzględne niestwarzanie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz zdrowia własnego i innych osób

5

Jednorazowo

30.

Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach

5

Jednorazowo

31

Odpowiedzialne przeciwstawianie sie aktom agresji

5

Jednorazowo

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIW SZKOLE I POZA NIĄ

32.

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery

               10

Jednorazowo

33.

Wyjątkowo nienaganne zachowanie podczas wyjść, wycieczek

5

Jednorazowo

34.

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy

Do 10

Jednorazowo

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

35.

Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom w każdej sytuacji

5

Jednorazowo

INNE

36.

Ocena nauczycieli i kolegów - średnia (wz:+15, bdb:+10, db:0, pop: -5, ndp:-10, ng: -15)

od - 15 do

+15

 

Jednorazowo

37.

Inne pożądane zachowania (punkty dodatnie w zależności od wagi czynu)

 

 

15) Punktowy system oceny zachowania - PUNKTY UJEMNE

 

Lp.

Kryteria oceny

Liczba punktów

Częstotliwość

WYWIĄZYWANIE SIZ OBOWIAZKÓW UCZNIA

1.

Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie kolegów, śpiewanie itp.)

Od 5 do 20

 

 

 

 

 

 

każdorazowo

2.

Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw (np. bieganie, piski, przebywanie na niewłaściwym piętrze, nieuzasadnione przebywanie w toalecie itp.)

Od 5 do 10

3.

Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły

Do 20

4

Nagrywanie, fotografowanie na terenie szkoły bez zgody nauczyciela

20

5

Upublicznianie, udostępnianie nagrań lub zdjęć bez zgody osoby występującej

30

6

Ośmieszanie w sieci koleżanek, kolegów, nauczycieli itp.

50

7.

Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów

10

5.

Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji lub przerwy

20

6.

Wagary, ucieczki z lekcji, zajęć dodatkowych, świetlicy

20 i więcej

7.

Nieusprawiedliwione nieobecności (do 6 godz: -5, do 20: -10, do 40: - 15, powyżej: - 20)

Od 5 do 20

 

Nie odjeżdżanie autobusem po zakończonych zajęciach szkolnych

10

8.

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje (za każde spóźnienie)

5

9.

Ściąganie, odpisywanie lekcji

5

10.

Niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego

5

11.

Nieprzestrzeganie regulaminu dowozów ( każda uwaga)

10

12.

Niekorzystanie z szatni w całym roku szkolnym, brak obuwia zmiennego, brak ustalonego koloru sznurówek

10

POSTEPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOSCI SZKOLNEJ

13.

Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie ocen do dziennika, podrobienie usprawiedliwienia

50

 

Niedbanie o podręczniki i książki szkolne (nieobłożone, pomazane, niekompletne)

30

14.

Niewywiązanie sie z dobrowolnie podjętych działań

10

 

 

 

Każdorazowo

 

 

15.

Niszczenie wyposażenia szkoły

Do 50

16.

Zaśmiecanie otoczenia

5

DBAŁOSC O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

17.

Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych, makijaż, farbowane włosy, spodenki i spódnice krótsze niż do połowy uda, odkryty brzuch, głębokie dekolty, malowane paznokcie itp.)

5

18.

Niewłaściwie zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych

Od 5 do 10

DBAŁOSC O PIEKNO MOWY OJCZYSTEJ

19.

Wulgarne słownictwo lub gesty

Do 30

DBAŁOSC O BEZPIECZENSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

20.

Posiadanie i stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, e-papierosy)

100

 

Wpis na listę uczniów, u których można mieć uzasadnione podejrzenie używania ww. używek (osoby przebywające w miejscu zdarzenia)

  10

21.

Posiadanie i używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. petardy, noże itp.)

50

22.

Napaść fizyczna na druga osobę

50

23.

Bójka (gdy nie można ustalić jedynego winnego)

30

24.

Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy

20

25.

Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, podstawianie nóg)

20

26.

Kradzież

50

27.

Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy

30

28.

Zabieranie, niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek

15

29.

Wychodzenie poza teren szkoły, opuszczanie miejsca ćwiczeń podczas lekcji wych. fizycznego

30

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIW SZKOLE I POZA NIĄ

30.

Niekulturalne zachowanie w stołówce, bibliotece, szatni, świetlicy

Od 5 do 10

Każdorazowo

 

 

31.

Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły /w miejscach publicznych.

Od 5 do 10

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

32.

Aroganckie zachowanie wobec osób dorosłych

Do 30

Każdorazowo

 

 

33.

Zaczepki słowne (przezywanie, ubliżanie kolegom, groźby)

Do 20

INNE

34.

Brak dzienniczka

5

Każdorazowo

 

 

35.

Inne niewłaściwe zachowania (punkty ujemne w zależności odwagi czynu)